Thống kê phiếu nhập xuất

Trang trước Trang sau

Thống kê phiếu nhập xuất

Thống kê phiếu nhập xuất kho

B1: Trong màn hình chính của Quản lý kho > Quản lý nhập / xuất > Thống kê nhập xuất

B2: Để xem thống kê nhập / xuất bạn làm như sau:

- Chọn Phòng ban/ Kho cần xem thống kê

- Chọn nhập / xuất hay chọn tất cả để xem phiếu nhập và phiếu xuất

- Nhập tháng năm cần xem thống kê phiếu (00-yyyy là thống kê theo năm)

- Click button (nút) TÌM KIẾM để xem kết quả thống kê

Sau khi click button (nút) TÌM KIẾM bạn đợi xem kết quả thống kê như hình sau:

Sau khi bảng kết quả thống kê liệt kê các phiếu nhập xuất bạn cũng có thể click xem chi tiết bất kì phiếu nhập / xuất nào trong bảng thống kê.

Trang trước Trang sau