Nghiệp vụ quản lý kho

Trang trước Trang sau

Nghiệp vụ quản lý kho

Quản lý kho Vật tư - Thiết bị

I. Quản lý Nhập/Xuất/Tồn kho vật tư:

1. Tạo phiếu Nhập/Xuất vật tư thiết bị

2. Chuyển kho vật tư thiết bị

3. Thống kê Nhập/Xuất

II. Báo cáo công nợ:

1. Báo cáo công nợ tới hạn

2. Báo cáo công nợ tổng hợp

III. Báo cáo Nhập/Xuất/Tồn kho:

1. Nhập/Xuất/Tồn theo kho

2. Nhập/Xuất/Tôn theo số lượng

3. Nhập/Xuất/Tồn theo giá trị

IV. Quản lý danh mục:

1. Quản lý danh mục vật tư

2. Quản ly loại thương hiệu vật tư - thiết bị

3. Quản lý đơn vị tính

V. Quản lý danh mục Khách hàng và Nhà cung cấp

Sau đây là hình ảnh giao diện màn hình chính của Quản lý kho

Để tạo phiếu Nhập/Xuất bạn chọn: Quản lý nhập / xuất > Phiếu nhập / xuất. Màn hình chính quản lý các phiếu tạo trong ngày như hình sau, và sau đó bạn chọn button (nút) tạo phiếu +


* Chú ý: Khi màn hình tạo phiếu hiển thị, ngay button (nút) + thêm vật tư - thiết bị sẽ có hình loading (tải danh mục vật tư - thiết bị), khi đó bạn cần chờ để chương trình tải và xuất hiện dấu (+) khi đó bạn có thể thêm vật tư - thiết bị để tạo phiếu.

Sau các bước tạo danh mục vật tư - thiết bị cần đề xuất và khai báo các trường thông tin liên quan bạn nhớ chọn click button (nút) Lưu phiếu để kết thúc tạo phiếu.

Trang trước Trang sau