Nghiệp vụ quản lý chi phí tài chính

Trang trước Trang sau

Nghiệp vụ quản lý chi phí tài chính

A. Lập dự toán

1. Lập bảng dự toán chi phí tài chính vật tư

2. Lập bảng dự toán chi phí tài chính thuê máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ

3. Lập bảng dự toán chi phí nhà thầu phụ, chi phí nhân công và chi phí khác...

B. Tạo phiếu đề xuất

1. Tạo phiếu đề xuất vật tư theo nhu cầu sử dụng theo từng đợt

2. Tạo phiếu đề xuất chi phí thuê máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ theo nhu cầu sử dụng theo từng thời điểm.

3. Tạo phiếu đề xuất chi phí hạng mục công việc: chi phí thầu phụ, chi phí nhân công, chi phí khác...

C. Xem kết quả báo cáo tổng hợp tài chính

1. Xem bảng báo cáo tổng hợp

2. Xem quá trình tính chi phí thuê thiết bị

3. Xem quá trình tính chi phí mua vật tư

4. Xem quá trình tính chi phí hạng mục công việc

Bảng tổng hợp chi phí tài chính


Vậy dữ liệu từ đâu để tổng hợp được bảng tài chính này ? và tại sao phải lập bảng dự toán? đó là hai cẩu hỏi mà người dùng quan tâm. Để làm rõ vấn đề nêu trên chúng tôi cần giải thích thêm như sau:

- Mục đích của lập bảng dự toán là để khi lập các phiếu đề xuất và cấp phát vật tư - thiết bị cũng như các hạng mục công việc, ứng dụng sẽ dựa vào bảng dự toán đã lập mà đưa ra cảnh báo cho biết về số lượng sử dụng cũng như đơn giá đề xuất thực tế nằm trong dự toán, hoặc vượt so với dự toán ban đầu để người dùng có thể điều chỉnh.

Do đó để quản lý được chi phí tài chính của một dự án, trước tiên người quản lý cần làm là lập bảng dự toán và sau đó là lập các phiếu đề xuất chi phí dựa trên bảng dự toán này để biết và theo dõi được thực tế chi phí.

Trang trước Trang sau