Báo cáo công nợ nhập xuất

Trang trước Trang sau

Báo cáo công nợ nhập xuất

Báo cáo công nợ nhập/ xuất

Trong báo cáo công nợ có báo cáo công nợ đến hạn và công nợ tổng hợp. 

- Báo cáo công nợ đến hạn là những công nợ nhập từ nhà cung cấp và công nợ của khách hàng cần thu hồi.


- Báo cáo công nợ tổng hợp là báo cáo toàn bộ công nợ đã thanh toán và chưa thanh toán


Trang trước Trang sau