Tạo phiếu đề xuất vật tư

Trang trước Trang sau

Tạo phiếu đề xuất vật tư

Tạo phiếu đề xuất vật tư:

B1: Trong màn hình chính click chọn: Quản lý đề xuất >  Phiếu đề xuất  sau đó click vào button (nút) Tạo phiếu +, trong nút tạo phiếu có 4 lựa chọn: 

- Đề xuất công việc

- Đề xuất vật tư

- Đề xuất thuê thiết bị

- Đề xuất chi phí công việc


Form tạo đề xuất vật tư có các trường Gửi đến (gửi đến người quản lý trực tiếp công việc phê duyệt đề xuất), Tên phiếu đề xuất (không được bỏ trống), Cung cấp cho (là cung cấp cho Kho, hoặc đơn vị sử dụng).

Ví dụ: Có thể áp dụng theo một trong hai qui trình sau:

1. Nhân viên đề xuất (hoặc Chỉ huy trưởng) => Chỉ huy trưởng => Trưởng bộ phận (duyệt khối lượng, bút phê) => Ban Giám đốc (bút phê) => Trưởng bộ phận vật tư (Báo giá, kèm theo đơn giá trong bảng đề xuất) => Ban Giám đốc (bút phê, duyệt đơn giá) => Trưởng bộ phận vật tư => Nhân viện vật tư.

2. Nhân viên đề xuất (hoặc Chỉ huy trưởng) => Trưởng bộ phận (duyệt khối lượng, bút phê) => Trưởng bộ phận vật tư  (Báo giá, kèm theo đơn giá trong bảng đề xuất) => Ban Giám đốc (bút phê, duyệt đơn giá) => Trưởng bộ phận vật tư => Nhân viện vật tư.

B2: Click vào biểu tượng đấu + để thêm vật tư cần đề xuất, số lượng vật tư đề xuất...sau đó bấm Lưu

- Lập lại cho các vật tư khác


B3: Sau khi đề xuất xong, chọn click button (nút) Lưu phiếu đề hoàn tất phiếu đề xuất


Trang trước Trang sau