Danh mục Thư viện tài liệu
Tài liệu doanh nghiệp
TÀI LIỆU ĐƯỢC XEM NHIỀU

Bản chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng tài chính kế toán

...

2. Chức năng:
Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….
Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.
Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và các hệ thống quản lý khác. 
Tham mưu  cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác Tài chính Kế toán.
Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn, chi phí sản xuất kinh doanh).
Phân tích, đánh giá tài chính của các dự án, công trình trước khi trình lãnh đạo Công ty quyết định.
Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nguồn vốn và giá dự toán làm cơ sở ký kết các hợp đồng với đối tác.
Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong Công ty.
Đảm bảo nguồn vốn  cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thu hồi vốn nhanh chóng tránh tình trạng bị chủ đầu tư, khách hàng chiếm dụng vốn.
Quản lý, theo dõi nguồn vốn của Công ty trong các liên doanh, công trình. 
Giữ bí mật về số liệu kế toán - tài chính và bí mật kinh doanh của công ty
Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen thưởng,  kỷ luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên của Công ty.
Thực hiện một số chức năng khác khi được Tổng Giám đốc giao.
 
3. Nhiệm vu:
3.1. Công tác Tài chính 
Quản lý hoạt động tài chính trong toàn Công ty.
Lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
Phân tích tài chính, đánh giá về mặt tài chính tất cả các dự án mà Công ty thực hiện.
Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt. Báo cáo Tổng Giám đốc tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
Thường xuyên thu thập, phân loại, xử lý các thông tin về tài chính trong sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công ty tình hình tài chính của Công ty.
Cung cấp đủ, kịp thời nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng…  trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.
Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.
Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
Lập và báo cáo nguồn vốn huy động cho các hoạt động đầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn.
...

(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

Bản chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng tài chính kế toán


(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tên tài liệu Loại
ban-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-phong-tai-chinh-ke-toan Bản chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng tài chính kế toán Tài liệu
mtcv-giam-doc-tai-chinh MTCV giám đốc tài chính Tài liệu